• 23
  LIS 2022

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

  Dodatek węglowy - informacje

DODATEK WĘGLOWY

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Warunkiem ewentualnego przyznania tego świadczenia po ponownym złożeniu wniosku dla gospodarstw domowych, które zamieszkują pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach jest:

 • dołączenie Oświadczenia potwierdzającego zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych z potwierdzeniem, iż zostały podjęte kroki w celu wyodrębnienia adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach,
 • przeprowadzenie przez organ wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Nie można przyznać kilku dodatków węglowych dla wielu gospodarstw domowych mieszkających w jednym lokalu mieszkalnym. Tu warto wskazać, że dodatek ma służyć wsparciu rodzin – oddzielnych gospodarstw, które samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby tzn. nie mają wspólnych części mieszkalnych. O takiej samodzielności nie może być mowy w przypadku współistnienia w jednym lokalu (jedna łazienka, kuchnia itp.) wielu gospodarstw domowych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku węglowego wynosi: 3000,00 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,
 • wtorek od 7:30 do 17:00
 • piątek od 7:30 do 14:00