• 30
    STY 2023

  • Kategoria:Miasto

    Gmina Siewierz w danych demograficznych za 2022 rok

Na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz wynosiła 12.482, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 12.494 osoby.

Miasto Siewierz zamieszkiwały 5.683 osoby, a na terenie sołectw zameldowanych było 6.799 osób. Wśród mieszkańców większość stanowiły kobiety – 6.484, mężczyzn było 5.998. W ostatnim dniu 2022 roku mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały było 12.154, a na pobyt czasowy – 328. Ponadto na terenie Miasta i Gminy Siewierz zamieszkiwało 205 cudzoziemców, w większości byli oni zameldowani na pobyt czasowy.

W 2022 roku zmarło 152 mieszkańców, co stanowi spadek w stosunku do 2021 r., kiedy odnotowaliśmy 170 zgonów. Rok 2022 jest kolejnym, w którym zaobserwowaliśmy ujemny przyrost naturalny. Urodziło się w nim tylko 94 dzieci: 39 dziewczynek i 55 chłopców. Zarówno w Siewierzu, jak i w sołectwach urodziło się po 47 dzieci.

W minionym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu zarejestrowano 50 aktów małżeństwa. Ponadto 8 października ub.r. 21 par odebrało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 9 par obchodziło 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Troje mieszkańców naszej gminy w 2022 roku obchodziło 100. rocznicę urodzin.