• 22
  LUT 2023

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS, Fundusze celowe - OPS

  Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

zdjęcie

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Gmina Siewierz przystąpiła do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość finansowania – 211 956 zł.

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako ogólnodostępnej formy wsparcia osób niepełnosprawnych i zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, poprzez:

 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp.

 

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego przez gminę Siewierz, zaplanowano objęcie wsparciem 18 osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej, w tym wsparcie otrzyma:

 

 • 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością sprzężoną) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

 • 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 • wyjściu/powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe,

 • pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 • załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w sporządzaniu, dostarczaniu dokumentów, pozyskiwaniu informacji,

 • korzystaniu z dóbr kultury, np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy

 

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program trwa do 31 grudnia 2023 roku.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 

 1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 (do pobrania w załącznikach poniżej);

 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;

 3. Klauzula informacyjna RODO x 2 (do pobrania w załącznikach poniżej).

Karta zgłoszenia do Programu oraz Klauzula informacyjna RODO muszą zostać podpisane przez uczestnika programu lub opiekuna prawnego. W przypadku opieki prawnej do kompletu dokumentów należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego.

 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: ops@ops.siewierz.pl do dnia 15 marca 2023 roku.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.


Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami--edycja-2023