• 24
    LUT 2023

  • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS, Fundusze celowe - OPS

    Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Gmina Siewierz przystępuje do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość finansowania – 78 152,40 zł.

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Siewierz - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego (np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.

Opiekunowie, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pierwszeństwo korzystania z usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi lub pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi, którzy:

  • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia, np. placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu proszone są o złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

  1. Karta zgłoszenia do Programu (do pobrania w załącznikach poniżej)
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Klauzula informacyjna RODO x 2 (do pobrania w załącznikach poniżej)
  4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę będą kwalifikowane do udziału w Programie w pierwszej kolejności.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: ops@ops.siewierz.pl do dnia 15 marca 2023 roku.
Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023