• 21
  SIE 2023

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS, Fundusze celowe - OPS

  Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami - możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa

Gmina Siewierz planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

W celu rozeznania faktycznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich przeprowadzamy niniejszą diagnozę, która posłuży do przygotowania wniosku na środki finansowe na realizację Programu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, proszone są o złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 16 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: ops@ops.siewierz.pl do dnia 8 września 2023 roku.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z funduszu solidarnościowego Gmina będzie prowadziła nabór uczestników do Programu.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024