• 23
    SIE 2023

  • Kategoria:Miasto, Fundusze celowe - OPS, Ogłoszenia OPS

    Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Siewierz realizuje resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

zdjęcie

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu wpłynęło 16 kart zgłoszeń do Programu, z czego wszystkie spełniły kryteria kwalifikujące do Programu i zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej będącym odciążeniem członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, świadczone są dla:

  • 6 opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną do 16 roku życia,

  • 9 opiekunów sprawujących opiekę nad osobą dorosłą posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić realizację usług zatrudniono 13 asystentów posiadających odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Wszyscy asystenci zostali wskazani przez uczestnika Programu.

  • Na dzień 31 lipca br. od początku realizacji Programu tj. od miesiąca kwietnia zrealizowano łącznie 892 godziny usług asystencji osobistej. W ramach realizacji Programu wydatkowano do dn. 31 lipca br. łącznie 27 724,43 zł.