• 23
    SIE 2023

  • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności, Fundusze celowe - OPS

    Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gmina Siewierz realizuje resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

zdjęcie

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu wpłynęło 19 kart zgłoszeń do Programu, z czego 18 osób spełniało kryteria kwalifikujące do Programu i zostały objęte wsparciem asystenta.

Obecnie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym są świadczone dla:

  • 8 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji,

  • 9 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić realizację usług zatrudniono 15 asystentów posiadających odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Wszyscy asystenci zostali wskazani przez uczestnika Programu.

Na dzień 31 lipca br. od początku realizacji Programu tj. od miesiąca kwietnia zrealizowano łącznie 1793 godziny usług asystencji osobistej. W ramach realizacji Programu wydatkowano do dn. 31 lipca br. łącznie 45 869,94 zł.