• 29
  MAJ 2024

 • Kategoria:Miasto

  Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu

W związku z zakończeniem kadencji Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zarządzeniem nr 0050.3.2024 z dnia 24 maja 2024 r. ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu na kadencję 2024–2029.
Gminna Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Pozytywnym efektem działania Gminnej Rady Seniorów jest włączenie osób starszych w działalność społeczną, służącą aktywizacji lokalnego środowiska i zaangażowanie w funkcjonowanie wspólnoty samorządowej. Radni Seniorzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru do GRS zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na oficjalnej stronie internetowej gminy pod adresem: www.siewierz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Załącznikiem do w/w Zarządzenia jest wzór formularza zgłoszeniowego, przy użyciu którego należy dokonać zgłoszenia kandydatów. Druki formularzy w wersji papierowej są również dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta.

 

W formularzu zgłoszeniowym należy podać:
 • imię i nazwisko kandydata;
 • dane teleadresowe;
 • opis sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia w działalności na rzecz seniorów;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wyborami do Rady i jej działalnością;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 • podpis kandydata.

 

W przypadku zgłoszenia kandydata przez środowisko senioralne, do formularza należy dołączyć aktualny odpis z rejestru, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu zgłaszającego, umocowanie osób zgłaszających do jego reprezentacji.

Termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów upływa w dniu 14 czerwca 2024 r.

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów do GRS zostanie opublikowana lista prawidłowo zgłoszonych kandydatów, a następnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz kolejnym zarządzeniem określi datę, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów.