• 10
    CZE 2024

  • Kategoria:Miasto

    Raport o stanie Gminy Siewierz za 2023 rok – informacja o debacie

Raport o stanie Gminy Siewierz za 2023 rok

informacja o debacie

W dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Siewierzu, na której jednym z punktów porządku obrad będzie debata nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 2, 4, 6, 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), raport jest dokumentem podsumowującym działalność Burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, planów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której jest podejmowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz za 2023 rok.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, w trybie określonym w w/w ustawie, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Link do Raportu o stanie Gminy Siewierz za 2023 rok: https://bip.siewierz.pl/bipkod/35442710