• 01
    CZE 2020

  • Kategoria:PROGRAMY, STRATEGIE I POZOSTAŁE PLANY, Urząd, Miasto

    STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SIEWIERZ NA LATA 2021 - 2027

Jednym z obowiązków władz samorządowych jest realizowanie polityki rozwoju lokalnego, której niezbędnym elementem jest strategia rozwoju. Chcemy wspólnie z Mieszkańcami odpowiedzieć na pytanie, jaka ma być nasza gmina za kilka lat i dlatego tak ważne jest, aby swoje opinie na ten temat przekazało nam jak najwięcej osób, reprezentujących różne środowiska społeczne. Zapraszamy Mieszkańców do współpracy i prosimy o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii rozwoju gminy.

    Jednym z obowiązków władz samorządowych jest realizowanie polityki rozwoju lokalnego, której niezbędnym elementem jest strategia rozwoju - podstawowy dokument planistyczny, który wskazuje pożądane kierunki działań w celu wszechstronnego rozwoju gminy i zaspokajania potrzeb społecznych. Ponieważ aktualnie obowiązująca strategia pozostaje aktualna do roku 2020, w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz został powołany zespół zadaniowy, który rozpoczął prace nad przygotowaniem nowego dokumentu, obejmującego kolejny okres planowania – do roku 2027.

    Strategia będzie określać zrównoważone zarządzanie gminą w oparciu m. in. o politykę gospodarczą, przestrzenną, edukacyjną, społeczną oraz ochrony środowiska. Sprawą kluczową w planowaniu strategicznym jest udział w nim szerokiego grona osób i włączenie społeczności lokalnej w prace nad dokumentem, co pozwoli na poznanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania gminy i pożądanych kierunków rozwoju.

    Chcemy wspólnie z Mieszkańcami odpowiedzieć na pytanie, jaka ma być nasza gmina za kilka lat i dlatego tak ważne jest, aby swoje opinie na ten temat przekazało nam jak najwięcej osób, reprezentujących różne środowiska społeczne. Zapraszamy do włączenia się w proces konstruowania strategii osoby o różnych potrzebach i doświadczeniach oraz do podzielenia się opiniami, bo tylko wtedy wizja rozwoju gminy będzie optymalna dla Gminy Siewierz i jej Mieszkańców.

    Należy przy tym zaznaczyć, że strategia jest dokumentem programowym, który wyznacza jedynie kierunki rozwoju gminy i przedstawia cele do osiągnięcia oraz wskazuje kluczowe obszary interwencji. Natomiast szczegółowe zadania do realizacji, z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz źródeł finansowania, zostaną sformułowane w odpowiednich dokumentach wykonawczych.

    Ze względu na wagę przygotowywanego dokumentu zapraszamy Mieszkańców do współpracy i prosimy o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii rozwoju gminy. Edytowalny (PDF) formularz ankiety został zamieszczony poniżej. Można go również pobrać ze strony: https://www.siewierz.pl/1/program/32/ - wypełnić elektronicznie i przesłać na adres siewierz@siewierz.pl.

    Na wypełnione ankiety czekamy do dnia 22 czerwca br.

Zespół zadaniowy ds. przygotowania projektu
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz