• 27
  LIP 2017

 • Kategoria:MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ AKTUALNOŚCI - przemoc w rodzinie, Urząd

  AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY

Akty prawne i inne dokumenty
Akty prawa krajowego oraz inne dokumenty wydane przez organy państwowe
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy
 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych
 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 7. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Zespołu Monitorującego
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postepowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta
 

Pozostałe dokumenty:
 • KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 08.04.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze zm.