• 26
    LIP 2021

  • Kategoria:Ogłoszenia i informacje urzędowe, Sprzedaż lub wynajem nieruchomości gminnych

    Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

informuje,

że ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dziewkach, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 314/1 o pow. 7786 m2.

Przetarg na zbycie ww. działki odbędzie się się w dniu 30 września 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (II piętro) i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.siewierz.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.siewierz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 31) oraz pod nr tel. 32 64 99 447.