• 15
  CZE 2022

 • Kategoria:Ogłoszenia UTW

  Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze

zdjęcie

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 28.06.2022 (wtorek) o godzinie 16:00 (I termin) 16:30 (II termin).

Miejsce: Restauracja Zamkowa Siewierz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
 2. Informacja dot. regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 3. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 - podjęcie uchwały.
 7. Spawozdanie- przekazanie informacji na temat odbytego szkolenia wyjazdowego do Włoch.
 8.  Film z działalności UTW zrealizowany w ramach obchodów 10 lecia.
 9. Wolne wnioski. Dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu- dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie , w ten sam dzień , pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

Prezes Zarządu:
Grażyna Czerwińska

opis 1 opis 2


Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu uczestniczyli w kursie z zakresu „Efektywne zarządzanie grupą” w ramach projektu „Mobilność kadry drogą do podniesienia kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania organizacją”.

Kurs odbył się w dwóch terminach od 24.04.2022 do 07.05.2022 i od 08.05.2022 do 21.05.2022 w Palermo we Włoszech. W szkoleniu uczestniczyło 22 studentów UTW.

Organizatorem szkolenia był Erasmus Learning Academy – ośrodek szkoleniowy mający siedzibę we Włoszech, który koncentruje się między innymi na projektowaniu i wdrażaniu kursów szkoleniowych dla studentów UTW przy wsparciu programów europejskich, w szczególności Erasmus+. Projekt współfinansowała Unia Europejska

Dzięki kursowi Erasmus+ studenci UTW zdobyli wiedzę i narzędzia dotyczące pracy zespołowej i zarządzania zespołem, zarządzania konfliktami, zarządzania spotkaniami i komunikacji poprzez konkretne sesje praktycznej nauki, zdobyli także praktyczne umiejętności skutecznego prowadzenia i zarządzania grupami oraz poprawy dynamiki budowania zespołu wewnątrz organizacji, jaka jest UTW. Nauczyli się i przećwiczyli narzędzia do zarządzania konfliktami i doskonalili umiejętności rozwiązywania problemów. Dowiedzieli się, jak stawiać czoła stereotypom i osobistym uprzedzeniom, aby wspierać antydyskryminacyjne i integracyjne środowisko pracy. Zdobyli wiedzę i praktyczne informacje na temat wystąpień publicznych, technik komunikacji i stylów uczenia się. Odkryli znaczenie empatii i jej rolę w kształtowaniu relacji międzyludzkich, dowiedzieli się, co oznacza przywództwo i jaka rolę odgrywa inteligencja emocjonalna, czym jest asertywność jako klucz do skutecznej komunikacji, odkryli strategię radzenia dobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych. Walczyli ze stereotypami i pokonywali tremę podczas publicznych wystąpień. Poznali język i kulturę Sycylii i Włoch.

Kurs był intensywny i wymagał dużego nakładu pracy studentów. Zakończył się egzaminem i ceremonią certyfikacji.

W czasie pobytu na Sycylii, największej wyspie na Morzu Śródziemnym, studenci naszego UTW podczas aktywności kulturalnych organizowanych w ramach kursu odwiedzili najważniejsze zabytki Palermo i zwiedzili pobliskie miejscowości, m. in. Monreale, Cefalu, próbowali regionalne potrawy sycylijskie takie jak spaghetti, pizza i risotto.

Studenci UTW w Siewierzu