• 02
  CZE 2023

 • Kategoria:Miasto

  Informacja dla kandydatów na ławników sądowych

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych

W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gmin powinny dokonać wyboru nowych ławników, na kolejną czteroletnią kadencję 2024 - 2027.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają – w głosowaniu tajnym – rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Miejska w Siewierzu, spośród zgłoszeń które wpłyną do 30 czerwca 2023r., wybierze:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Sosnowcu,
 • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu (w tym 1 do Sądu Pracy).

Wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci na ławników oraz przepisy dotyczące wyborów ławników, określone są w Dziale IV, Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Zgodnie z art. 158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór w załączeniu), do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na w/w liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Przedmiotowe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, w terminie do 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 36) lub pod numerem tel. 32 64 99 462.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Siewierzu po upływie terminu (tj. po 30 czerwca 2023 r.), a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa;
 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju (wykaz w załączeniu),
 • poprzez elektroniczny dostęp na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl 

Szczegółowe informacje nt. zasad uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego są dostępne pod adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/