• 16
    KWI 2021

  • Kategoria:OPS - PROGRAM pomoc żywnościowa

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) - Podprogram 2015 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) W dniu 01 czerwca 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15 czym rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2015. FEAD – to Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z którego współfinansowany jest program pomocy dla najbiedniejszych, realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.

Komu przysługuje pomoc żywnościowa FEAD ? – osobom w najtrudniejszej sytuacji, spełniającym przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (wsparcie z powodu między innymi: …” ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej..”), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 830,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.
 
UWAGA !

Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Programem, którą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do udziału w Programie, jest ściśle określone i nie dopuszcza się żadnych szczególnych okoliczności umożliwiających zakwalifikowanie osób, których dochody przekraczają ustalone kryterium, a np. ze względu na okoliczności losowe byłyby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach ww. Programu.

Paczka żywnościowa składa się z 13 artykułów spożywczych: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Realizacja programu od czerwca 2015 r. do lutego 2016 r.
Nowym elementem PO PŻ jest obowiązkowe prowadzenie działań włączenia społecznego (tzw. środki towarzyszące). Mają one na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), a także wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej Gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach kulinarnych, dietetycznych i edukacyjnych. Warsztaty te mają na celu pokazanie różnych możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, nauczenie tworzenia realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która jest realizowana w ramach Programu.
O szczegółach działań towarzyszących będziemy informować na bieżąco. Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu objął wsparciem żywnościowym 249 osób.