• 09
    LIS 2016

  • Kategoria:OPS - PROGRAM pomoc żywnościowa

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 - PODPROGRAM 2016

W dniu 15 września 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności (OPR) z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15 czym rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016. FEAD – to Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z którego współfinansowany jest program pomocy dla najbiedniejszych, realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.

W dniu 15 września 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności (OPR) z siedzibą w Chorzowie ul. Janasa 15 czym rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016. FEAD – to Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z którego współfinansowany jest program pomocy dla najbiedniejszych, realizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.

Komu przysługuje pomoc żywnościowa FEAD ? – osobom w najtrudniejszej sytuacji, spełniającym przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (wsparcie z powodu między innymi: …” ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ochrony macierzyństwa, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej..”), których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.
 
UWAGA !

Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej Programem, którą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do udziału w Programie, jest ściśle określone i nie dopuszcza się żadnych szczególnych okoliczności umożliwiających zakwalifikowanie osób, których dochody przekraczają ustalone kryterium, a np. ze względu na okoliczności losowe byłyby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach ww. Programu.Paczka żywnościowa składa się z 14 artykułów spożywczych: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. Realizacja programu od dnia podpisania umowy do 30 maja 2017 r.

Nowym elementem PO PŻ jest obowiązkowe prowadzenie działań włączenia społecznego (tzw. środki towarzyszące). Mają one na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowaniu społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), a także wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która jest realizowana w ramach Programu.
O szczegółach działań towarzyszących będziemy informować na bieżąco. W Podprogramie 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu zakwalifikował 203 osoby z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

Wydawanie żywności uzależnione jest od dostaw w/w artykułów przez Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie ul. Janasa 15.